Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4194

XXX Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

POSTANOWIENIE NR 30/2021

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

            z w o ł u j ę:

w trybie zdalnym XXX Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023)  w dniu 25 maja 2021 roku (wtorek)  o godz. 800 z  następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona na rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów placówek oświatowych, działających na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2021-2026”.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
  9. Zamknięcie obrad Sesji.