Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021

Wyświetl stronę główną » Konsultacje społeczne » Zarządzanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.59.2020
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz § 3 Uchwały nr XLVII/290/10 Rady gminy Dąbrowa Zielona z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.  Przeprowadzić konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

§ 2. 1.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 09 października 2020r. do 20 października 2020r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

2. Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip   dabrowazielona.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona www.dabrowazielona.pl.

3. Wszelkie uwagi dotyczące ww. projektu można zgłaszać osobiście w pok. 108 (parter) Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej lub pocztą elektroniczną na adres: d.struska@dabrowazielona.pl   do dnia 20 października 2020r. do godz. 15.00 na załączonym formularzu.

§ 3.  Informacja o przeprowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. organizacji pozarządowych.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy


Maria Włodarczyk

   

Link  do pobrania projektu konsultacji oraz formularza zgłaszania uwag i opinii

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-10-12 08:12

Edycja załącznika/ załączników - Michał Bąkowski

2020-10-12 08:11

Edycja załącznika/ załączników - Michał Bąkowski

2020-10-12 08:10

Dodanie załącznika/ załączników - Michał Bąkowski

2020-10-12 08:10

Dodanie załącznika/ załączników - Michał Bąkowski

2020-10-09 21:13

Edycja artykułu - Michał Bąkowski

2020-10-09 16:03

Dodanie artykułu - Michał Bąkowski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.